Menu

SPLOŠNI POGOJI.

1. KARAKTERISTIKE VOZILA

Veljavne so značilnosti, ki so specificirane v Pogodbi o prodaji z upoštevanjem sprememb, ki jih na modelu naredi proizvajalec. Podatki, navedeni v pogodbi o naročilu, prospektih, ponudbah in podobnih publikacijah so aproksimativni, informativni. V primeru proizvajalčevih sprememb si dobavitelj pridržuje pravico dobaviti najnovejši model.

2. OBLIKOVANJE IN SPREMEMBA CEN

Vse navedene cene veljajo za modele in za opcijsko opremo za posamezne modele, ki jih uvoznik nudi v Sloveniji. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih parametrov in opreme brez predhodnega obvestila. Maloprodajne cene vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Cena je fiksna do dobave vozila, se pa lahko spremeni le:
  • če se spremeni davčna stopnja
  • v primeru spremembe predpisov, ki urejajo uvoz vozil.

3. ZAMUDA PRI DOBAVI

V kolikor kupec po sklenitvi Pogodbe o prodaji spremeni svoje naročilo glede specifikacije vozila ali opreme, se dobavni rok lahko ustrezno podaljša. V kolikor dobavitelj vozila zamudi z dobavo, določita stranki nov rok, ki ne more biti daljši od trideset (30) dni. V kolikor dobavitelj vozila ne dobavi niti v dodatnem roku, lahko kupec od nakupa odstopi in mu dobavitelj v tern primeru vrne znesek vplačanega predplačila ali are, s pripadajočimi obrestmi. V kolikor je do zamude prišlo iz razlogov, na katere prodajalec ali dobavitelj ne more vplivati ali zaradi višje sile, kupec ne more zoper njega uveljavljati nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

4. PREVZEM IN ZAMUDA PRI PREVZEMU

Vozilo velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu prodajalec omogoči dejansko oblast nad vozilom. Po izvršenem prevzemu kupec ne more več odstopiti od pogodbe. V kolikor kupec vozila ne prevzame v roku, ki mu ga prodajalec pisno sporoči, lahko prodajalec v naslednjih osmih dneh s pisnim sporočilom kupcu:
  • zahteva izpolnitev pogodbe in plačilo stroškov in škode, ki mu je zaradi zamude pri prevzemu nastala
  • takoj odstopi od pogodbe ter zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 15% od pogodbene vrednosti in stroškov ter škode, če le-ta presega znesek pogodbene kazni
  • takoj odstopi od pogodbe in zadrži aro, če je bila plačana ter zahteva plačilo stroškov in škode, če le-ta presega znesek are

5. ARA IN PREDPLAČILO

Ara v smislu te pogodbe velja tudi kot odstopnina v smislu 83. člena ZOR. V kolikor je kupec pred, ob ali po sklenitvi te pogodbe plačal predplačilo kupnine, bo prodajalec plačani znesek obrestoval po predpisani obrestni meri od prispetja plačila na njegov račun dalje, vse do dobave vozila oz. do dne, ko bi kupec vozilo moral prevzeti, pa tega ni storil. Obračunane obresti lahko prodajalec do ustreznega zneska kompenzira s svojimi terjatvami do kupca.

6. LASTNINSKA PRAVICA

Lastninska pravica na vozilu preide s prodajalca na kupca, ko le-ta placa pol no ceno vozila in ostale terjatve, ki jih ima prodajalec njega in mu je vozilo izročeno. Ce je bilo vozilo kupcu izročeno, ne da bi nanj prešla lastninska pravica v skladu s prejšnjim odstavkom, ima prodajalec v primeru, da kupec svojih obveznosti ne poravna v dogovorjenih rokih, pravico vozilo brez kakršnih koli predhodnih postopkov zaseči in zadržati do poravnave obveznosti s strani kupca. V kolikor kupec svojih obveznosti v roku, ki mu ga po zasegu vozila postavi prodajalec ne poravna, lahko prodajalec vozilo proda tretji osebi ter po pokritju vseh svojih terjatev in stroškov kupcu nakaze eventualni preostanek kupnine, ki jo je za vozilo uspel iztržiti. V kolikor kupec pred prehodom lastninske pravice nanj vozilo odtuji ali mu je zaseženo s strani tretje osebe, je dolžan novega posestnika seznaniti s pridržkom lastninske pravice, ki ga ima prodajalec na vozilu.

7. RAZVELJAVITEV POGODBE

V kolikor iz kakršnegakoli razloga pride do razveljavitve pogodbe in kupec vrne vozilo prodajalcu, je le-ta upravičen poleg plačila eventualnih poškodb na vozilu ali opremi, zahtevati od kupca se:
  • 15 % cene vozila kot zmanjšanje vrednosti kot posledica dejstva, da je bilo vozilo dano v promet
  • 1 % cene vozila za vsak začeti mesec, ko je bilo vozilo v prometu

8. OBLIČNOST

Kakršnakoli sprememba te pogodbe mora biti za veljavnost narejena v pisni obliki in podpisana s strani kupca in prodajalca.

9. SODNA PRISTOJNOST

Za razsojanje sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v Ljubljani.